งานการบัญชี

บุคลากร

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าเล่าเรียนบุตร

ค่าเช่าบ้าน

งานการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

2. ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

3. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

4. ดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญในระบบ E-pension

5. บักทึกข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างประจำในบัตรตรวจจ่าย พร้อมทั้งตัดโอนเงินเดือนและค่าจ้าง 

   ในกรณีการโยกย้ายสังกัด

6. ตรวจสอบ Statement และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของ สบอ.16

7. จัดทำรายงานและลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ลูกหนี้เงินยืมราชการ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย