ส่วนอำนวยการ

มีอำนาจหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรและปฏิบัติงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนัก และ/หรือ ควบคุมทะเบียนวิชาการของสำนัก

2. ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

3. วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ ตลอดจนรวบรวมฐานข้อมูลสถิติการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของสำนัก

4. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล

5. ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนัก

6. ควบคุม ดูแล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ของสำนัก

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนอำนวยการ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

          2. ฝ่ายแผนงานและติดตามผลป

  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (Terms of Reference : TOR) 
และคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างเหมา
เอกชนดำเนินงาน

     + ไฟล์เอกสาร