ส่วนประสานความร่วมมือทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กลยุทธ์และนโยบายการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการบริหารงานและเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายประสานความร่วมมือและเผยแพร่

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ภาระกิจและกิจกรรม

28 กรกฏาคม 2560 ร่วมรัฐพิธีและกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่

26 กรกฏาคม 2560 ประชุมวิเคราะห์อัตรากำลัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

23 กรกฏาคม 2560 ร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า ดอยอินทนนท์ และร่วมโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์

7 กรกฏาคม 2560 ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

29 มิถุนายน 2560 ประชุมคคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

9 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่่อนกลไกเฝ้าระวังไฟป่า

16 พ.ค 60 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รสทป โหล่งขอด

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

ร่วมตรวจติดตาม ณ บ้านผาหมอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การเก็บข้อมูลเครือข่ายของ สบอ.16 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560

Powerpoint นำเสนอในที่ประชุม สบอ.16 วันที่ 21 มิถุนายน 2560

จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย(แบบ อส.อส) 2559

ตัวชี้วัด ที่ 1.5.2 การบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์

ใบสมัคร อส.อส

ตาราง 30 ช่อง

แนวทางและการซักซ้อม

คำสั่ง

คำสั่ง ที่ 299/2559 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่ว

คำสั่ง ที่ 606/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้ารา