ยินดีต้อนรับสู่ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

บัญชีรายชื่อ อส.อส. สบอ.16

ใบสมัคร อส.อส. (อส.อส.1)

แบบคำขอมีบัตร อส.อส. ใหม่ (อส.อส.2)

คู่มือปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

ภารกิจ และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์

[18/03/2562]รองอธิบดีกรมอุทยาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่จับกุมผู้ลักลอบเผาป่าได้

[14/01/2562]นายกรัฐมนตรีติดตามภารกิจการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแม่แจ่มโมเดล

[10/01/2562] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ครม.สัญจร

[10/01/2562] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเปิดงานการรณรงค์การป้องกันและควบคุมมลพิษหมอกควัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

วันสถาปนากองพลทหารราบที่ 7

อบรมเครือข่าย รสทป. อำเภอดอยเต่า

21 กพ 61 ติดตามเครือข่าย รสทป. ตำบลโหล่งขอด

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 2561

28 กรกฏาคม 2560 ร่วมรัฐพิธีและกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่

26 กรกฏาคม 2560 ประชุมวิเคราะห์อัตรากำลัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

23 กรกฏาคม 2560 ร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า ดอยอินทนนท์ และร่วมโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์

7 กรกฏาคม 2560 ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

29 มิถุนายน 2560 ประชุมคคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

9 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่่อนกลไกเฝ้าระวังไฟป่า

16 พ.ค 60 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รสทป โหล่งขอด

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

ร่วมตรวจติดตาม ณ บ้านผาหมอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สมาชิก อส.อส. ปี 2559-2561 (ส่วนไฟป่าฯ)

สาระ น่ารู้

ใบสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยทสม. 2558

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างการบริหารงานและเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย

ติดต่อ สอบถาม

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100        ส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
053-276100 ต่อ 154
E-mail cwfd16.info@gmail.com


ความเป็นมา

ตามที่ได้มีกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2547 และ ที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25กันยายน พ.ศ.2556 มีมติเห็นชอบให้กรอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีคำสั่งที่ 2177/2556 จัดตั้งส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าขึ้น เป็นต้นมา