ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างการบริหารงานและเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย

ภารกิจ และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันสถาปนากองพลทหารราบที่ 7

อบรมเครือข่าย รสทป. อำเภอดอยเต่า

21 กพ 61 ติดตามเครือข่าย รสทป. ตำบลโหล่งขอด

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 2561

28 กรกฏาคม 2560 ร่วมรัฐพิธีและกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่

26 กรกฏาคม 2560 ประชุมวิเคราะห์อัตรากำลัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

23 กรกฏาคม 2560 ร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า ดอยอินทนนท์ และร่วมโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์

7 กรกฏาคม 2560 ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

29 มิถุนายน 2560 ประชุมคคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

9 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่่อนกลไกเฝ้าระวังไฟป่า

16 พ.ค 60 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รสทป โหล่งขอด

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

ร่วมตรวจติดตาม ณ บ้านผาหมอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สาระ น่ารู้

ใบสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยทสม. 2558

ติดต่อ สอบถาม

ส่วนประสานความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
053-276100 ต่อ 154