หน้าแรก

หน้าแรก

ข้อมูลหน่วยงาน

ภารกิจ

บุคลากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (NEW!)

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่2) พ.ศ.2546

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่3) พ.ศ.2557

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.อุทยานฯ

ติดต่อ

กลุ่มงานกฎหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน

ติดต่อ

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบ ตัวชี้วัดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (NEW!)

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่2) พ.ศ.2546

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่3) พ.ศ.2557

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 


กิจกรรม

“กิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามสภาพปัญหา แนะนำการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานค่าตอบแทน ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖”


"โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รณรงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)"