ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

หนังสือขอลาออกจากราชการ

หนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองค่าตอบแทน

หนังสือรับรองค่าจ้าง

หนังสือรับรองเงินเดือน

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ

แบบฟอร์มขออนุญาตลาอุปสมบท

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

คู่มือโครงการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ฯ (สำหรับเจ้าหน้าที่) ฝ่ายแผนฯ

คู่มือโครงการสำหรับนักเรียน นักศึกษา (สำหรับนักเรียน นักศึกษา) ฝ่ายแผนฯ

รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้บริหาร

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร

ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

ฝ่ายศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

หน่วยงานในสังกัด

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติผาแดง

อุทยานแห่งชาติแม่วาง

อุทยานแห่งชาติขุนขาน

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อุทยานแห่งชาติแม่โถ

อุทยานแห่งชาติออบขาน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี

วนอุทยานดอยเวียงแก้ว

ศูนย์ตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

แผนที่

ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

แนวเขตควบคุม

แนวเขตควบคุม

Area Of Operation (AO)

Area Of Operation (AO)

กิจกรรม

ArcGIS Online

Download ภาพถ่ายดาวเทียม


Light Logo

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Address

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100

053-276-100

053-274-431

fca16@gmail.com

Follow Us