โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ฝ่ายคดี

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (ปางเติม)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.3 (แม่สูน)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (ปางมะขามป้อม)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.14 (แม่ขาน)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.18 (นางแล)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.34 (แม่ตะละ)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.38 (อมก๋อย)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.39 (แม่แหลง)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.40 (ยั้งเมิน)

แผนที่ตั้งหน่วยป้องกัน

แผนที่ ที่ตั้งหน่วยงาน

หนังสือเวียน

เดือน ธันวาคม

เดือน พฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

เดือน กันยายน

เดือน สิงหาคม

เดือนตุลาคม-กรกฎาคม (170 เรื่อง)


Light Logo

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Address

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100

053-276-100

053-274-431

fca16@gmail.com

Follow Us