โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

ฝ่ายคดีและของกลาง

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (ปางเติม)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.3 (แม่สูน)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (ปางมะขามป้อม)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.14 (แม่ขาน)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.18 (นางแล)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.34 (แม่ตะละ)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.38 (อมก๋อย)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.39 (แม่แหลง)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.40 (ยั้งเมิน)

แผนที่ตั้งหน่วยป้องกัน

แผนที่ ที่ตั้งหน่วยงาน

หนังสือเวียน

เดือน ธันวาคม 2564

เดือน พฤศจิกายน 2564

เดือน ตุลาคม 2564

เดือน กันยายน 2564

เดือน สิงหาคม 2564

เดือน กรกฎาคม 2564

เดือน มิถุนายน 2564

เดือน พฤษภาคม 2564

เดือน เมษายน 2564

เดือน มีนาคม 2564

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เดือน มกราคม 2564

เดือน ธันวาคม 2563

เดือน พฤศจิกายน 2563

เดือน ตุลาคม 2563

เดือน กันยายน 2563

เดือน สิงหาคม 2563

เดือน กรกฎาคม 2563

เดือน มิถุนายน 2563

เดือน พฤษภาคม 2563

เดือน เมษายน 2563

เดือน มีนาคม 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เดือน มกราคม 2563

เดือน ธันวาคม 2562

เดือนพฤศจิกายน 2562

เดือน ตุลาคม 2562

เดือน กันยายน 2562

เดือน สิงหาคม 2562

เดือน กรกฎาคม 2562

เดือน มิถุนายน 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน เมษายน 2562

เดือน มีนาคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เดือน มกราคม 2562

เดือน ธันวาคม 2561

เดือน พฤศจิกายน 2561

เดือน ตุลาคม 2561

เดือน กันยายน 2561

เดือน สิงหาคม 2561

เดือน กรกฎาคม

เดือน มิถุนายน

เดือน พฤษภาคม

เดือน เมษายน

เดือน มีนาคม

เดือน กุมภาพันธ์

เดือน มกราคม

เดือน ธันวาคม

เดือน พฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

เดือน กันยายน

เดือน สิงหาคม

เดือนตุลาคม-กรกฎาคม (170 เรื่อง)


Light Logo

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Address

153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100

053-276-100

053-274-431

fca16@gmail.com

Follow Us