งานการพัสดุและยานพาหนะ

ข้อมูลหลักผู้ขาย

ข้อมูลหลักผู้ขาย 05-09-2562

ข้อมูลหลักผู้ขาย 30-10-2563

ข้อมูลหลักผู้ขาย 15-12-2563

ข้อมูลหลักผู้ขาย 12-07-2564

e-GP

วิธีแก้ไขรหัสงบประมาณ และแหล่งของเงิน ใน egp

ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป ของสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป ของสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.39 (แม่แ

โครงสร้างบุคคลากร

โครงสร้างบุคคลากร

ระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แบบฟอร์ม

แบบ.3

บส.01 อัพเดท 29 พ.ค.60

แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 16 พ.ค.60

บส.01-1 16 พ.ค.60

หน่วยนับและรหัส GPSC

หน่วยนับและรหัส GPSC 21-06-2562

หนังสือเวียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงการคลัง

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมธนารักษ์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562

รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ซีซี จำนวน 8 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำหน่วยพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกแม่สา ทะเบียนที่ราชพัสดุ ชม.162ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานการพัสดุและยานพาหนะ