งานบุคคล

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากร และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล อัตรากำลัง การโยกย้าย การช่วยราชการ

3) ปฏิบัติงานควบคุม ดูแล เก็บรักษา ตรวจสอบสมุดลงเวลาทำการและจัดทำงบเดือนเวลาทำการ

4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลา การไปราชการ

5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน และหนังสือรับรองสิทธิ์

6) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ การประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

7) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

8) การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลการปรับปรุง Web blog ร่าง-จัดพิมพ์ และแจ้งเวียน หนังสือราชการ

9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย