ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

หน้าที่รับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และวิชาการ

ฝ่ายสุขภาพสัตว์

ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร

หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่านทบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

การขออนุญาตต่างๆ

การขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง

การขออนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

การขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนงาช้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

สำนักงานคณธกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานอื่นๆทางด้านสัตว์ในพื้นที่


แจ้งเบาะแส หรือข้อเสนอแนะ

โทร. 053 233 337

E-MAIL: wildlife2555@gmail.com

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายอิสระ  ศิริไสยาสน์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานการจัดทำแผนการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
2. บริหารจัดการ ติดตามผลการดำเนินงาน และประสาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารจัดการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์่ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. สนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
4. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

posted 12 มิ.ย. 2561 ; 13.52 น.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่posted 18 เม.ย. 2561 ; 10.33 น.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่