ข้อมูลหน่วยงาน

คำสั่งจัดตั้ง ICT

โครงสร้าง ICT

ภารกิจ ICT

บุคลากร ICT

หน่วยงาน ICT

งานภูมิสารสนเทศ

งานระบบบริหารจัดการข้อมูล

งานระบบเครือข่ายและวิทยุสื่อสาร

ประวัติ ICT

ประวัติ

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

กฎหมาย ICT

ความเป็นมาของกฎหมาย ICT

กฎหมาย ICT ที่ควรรู้

ประโยชน์ของ ICT

ด้านการศึกษา

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ด้านการเงินการธนาคาร

ด้านความมั่นคง

ด้านการคมนาคม

ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ด้านการพาณิชย์

บริการด้าน GIS

Arc View

Arc GIS

แผนที่และข้อมูลจุดวัดน้ำฝน

Point Asia

Google Earth

งานบริการแผนที่

IT Knowledge

เกี่ยวกับ FCA16 Blog

คู่มือการใช้งาน FCA16 Blog

ดาวน์โหลด

เอกสาร

บทที่ 2


ความเป็นมาของกฎหมายICT


     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (ไอที 2000) เพื่อพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญของนโยบายดังกล่าว คือ การปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ดำเนินโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และให้คณะกรรมการฯ เป็นศูนย์กลางดำเนินการและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังดำเนินการจัดทำกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติได้ดำเนิน โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย 6 ฉบับ ได้แก่

     -กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เดิมเรียกว่า “กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์”)

     -กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อมาได้มีการรวมหลักการเข้ากับกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรวมเรียกชื่อเดียวว่า “กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

     -กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (เดิมเรียกว่า “กฎหมายลำดับรองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78”

     -กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     -กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(เดิมเรียกว่า “กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์“)

     -กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

1107
แก้ไขล่าสุด :: 6 พย. 2562; 09.19 น.