ข้อมูลหน่วยงาน

คำสั่งจัดตั้ง ICT

โครงสร้าง ICT

ภารกิจ ICT

บุคลากร ICT

หน่วยงาน ICT

งานภูมิสารสนเทศ

งานระบบบริหารจัดการข้อมูล

งานระบบเครือข่ายและวิทยุสื่อสาร

ประวัติ ICT

ประวัติ

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

กฎหมาย ICT

ความเป็นมาของกฎหมาย ICT

กฎหมาย ICT ที่ควรรู้

ประโยชน์ของ ICT

ด้านการศึกษา

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ด้านการเงินการธนาคาร

ด้านความมั่นคง

ด้านการคมนาคม

ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ด้านการพาณิชย์

บริการด้าน GIS

Arc View

Arc GIS

แผนที่และข้อมูลจุดวัดน้ำฝน

Point Asia

Google Earth

งานบริการแผนที่

IT Knowledge

เกี่ยวกับ FCA16 Blog

คู่มือการใช้งาน FCA16 Blog

ดาวน์โหลด

เอกสาร

บทที่ 2


ด้านการศึกษา

      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอก่สทางด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการศึกษา

      1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกในการเดินทางสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในเมือง

      2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาต่างประเทศ ทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น และเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น การแสดงสถาณการณ์จำลอง แบบจำลอง ภาพเคลื่อนไหว แสงสีและเสียงประกอบ นักเรียนสามารถเตรียมตัวก่อนเรียน หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ที่มีเวลาว่าง

      3. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้พิการทางสายตาหรือหูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งในและนอกสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ใช้บทเรียนออนไลน์ในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่ทั้งครูและนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลเรื่องต่างๆ ในการทำรายงาน หรือเพื่อศึกษาหาความรู้ เว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เช่น google.com, ask.com, dogpile.com และ wikipedia.org ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลจากหลักฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

993
แก้ไขล่าสุด :: 7 พย. 2562; 09.39 น.