ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 รับผิดชอบรวบรวม จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ดัชนีชี้วัด จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน และประจำปี


989
แก้ไขล่าสุด :: 5 กค. 2560; 09.58 น.