ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ 

  ประกอบด้วยงานวิชาการ และงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รับผิดชอบรวบรวม ข้อมูลทางด้านวิชาการป่าไม้และการวิจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและหน่วยงานอื่นๆ พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีองค์ความรู้ และทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

973
แก้ไขล่าสุด :: 17 สค. 2560; 09.59 น.