ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


ฝ่ายประสานและสนับสนุน 

 รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามงานของผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนประสานงานเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนามในสังกัด เมื่อได้รับการร้องขอ 

1036
แก้ไขล่าสุด :: 20 มิย. 2560; 10.09 น.