ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมินผล

 รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานการปฏิบัติ ในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้บังคับบัญชา จัดทำแผนการตรวจติดตามและการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม เสนอผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษเพื่อพิจารณา ตลอดจนการร่วมกับหน่วยงานภาคสนามแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภาคสนาม ให้เป็นไปตามพระราชดำริ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานฯ นโยบายของผู้บังคับบัญชาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกิดขึ้นในการตรวจติดตามงาน แบ่งเป็น 4 งาน คือ 

 งานปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมินผล ส่วนที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคสนาม และติดตาม ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในการตรวจติดตามงานในพื้นที่อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอพร้าว ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 โครงการ/สถานี

 งานปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมินผล ส่วนที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคสนาม และติดตาม ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในการตรวจติดตามงานในพื้นที่อำเภอแม่วาง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน อำเภอสะเมิง อำเภอจอมทองอำเภอแม่ริม ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 โครงการ/สถานี

 งานปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมินผล ส่วนที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคสนาม และติดตาม ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในการตรวจติดตามงานในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอจอมทอง ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 โครงการ/สถานี

 งานปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมินผล ส่วนที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคสนาม และติดตาม ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในการตรวจติดตามงานในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 โครงการ/สถานี

1232
แก้ไขล่าสุด :: 20 มิย. 2560; 10.10 น.