หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้สมบูรณ์และยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญา

“ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นรากฐานการอนุรักษ์”

ปณิธาน 

“อนุรักษ์ผืนป่า เพื่อรักษาทุกชีวิต”

ค่านิยม

“มีหัวใจใฝ่การอนุรักษ์” HEARTS


  • Honesty มีความซื่อสัตย์
  • Equality&Equity มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
  • Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  • Rightness ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
  • Transparency โปร่งใสตรวจสอบได้
  • Spirit มีจิตวิญญาณในการอนุรักษ์


3896
แก้ไขล่าสุด :: 5 มิย. 2560; 11.14 น.