ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

     ดำเนินงานในพื้นที่ที่มีราษฎรอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนหรือแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ มีเป้าหมายหลัก คือ ป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ให้คงอยู่ ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม โดยให้มีทั้งป่าธรรมชาติและป่าไม้ใช้สอย สำหรับชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้ราษฎรเป็นผู้รักษาป่าให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน

1. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านนาไคร้

3. สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านห้วยปูลิง

4. สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านแม่ตื่นน้อย

5. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6. สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านอังคาย

7. สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านห้วยเต่า

8. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ (POU)

9. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 1 (สวนป่าสิริกิติ์)

10. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 2 (แม่ลอง)

11. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 3 (ปางหินฝน)

12. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 4 (แม่ศึก)

13. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 5 (แม่อวม)

14. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 6 (แม่ซา)

15. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 7 (ห้วยทรายเหลือง)

16. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 8 (แม่หยอด)

17. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 9 (ขุนแม่แจ่ม)

18. หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ 10 (ยางอมพาย)

19. หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะงะ จังหวัดเชียงใหม่

20. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการ-เชียงดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่1 (ห้วยสูน)

21. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการ-เชียงดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่ 2 (ห้วยจะค่าน)

1787
แก้ไขล่าสุด :: 25 เมย. 2560; 10.13 น.