ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

ดำเนินงานโดยการส่งเสริมให้ราษฎรในโครงการมีรายได้เสริม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นแหล่งอาหารให้ราษฎรในพื้นที่โครงการตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดกรรมวิธีดำเนินการที่ได้ผลให้ราษฎรนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยเน้น การนำวัสดุภายในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ ที่ 11 (ฟาร์มขุนแตะ) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1159
แก้ไขล่าสุด :: 25 เมย. 2560; 10.36 น.