ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


โครงการช่วยเหลือราษฎร

ดำเนินงานโดยการพัฒนาด้านอาชีพด้านการเกษตรของราษฎรให้ได้รูปแบบสำหรับเป็นทางเลือกแก่ราษฎร เน้นเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแลรักษาตามหลักวิชาการเกษตรที่ให้ความสำคัญ ในการผลิตที่ลดการใช้สารเคมีและใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ราษฎร รวมถึงกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่า ที่ทำกินสำหรับการป้องกันและรักษาต้นน้ำลำธาร และสร้างแหล่งไม้ฟืน ไม้ใช้สอย และพืชอาหารชุมชนให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ

1. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

3. โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

5. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร อันเนื่องมาจากรพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

1257
แก้ไขล่าสุด :: 25 เมย. 2560; 10.42 น.