ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ดำเนินงานโดยให้ราษฎรเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างคนให้ทำหน้าที่รักษาป่าเป็นยามรักษาชายแดน และป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพย์กรป่าไม้ที่ยั่งยืน

1. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

1074
แก้ไขล่าสุด :: 25 เมย. 2560; 10.44 น.