ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ดำเนินงานโดยการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพของราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในการบริโภค-อุปโภค และการเกษตรในพื้นที่ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความชุ่มชื้นครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงทดลองและสาธิตปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ บนพื้นที่สูง ทั้งพืชผัก ไม้ดอก และผลไม้เมืองหนาว อีกทั้งเป็นแหล่งจ้างงานให้กับราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดจนจัดระเบียบชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพเรื่องความพอเพียงให้แก่ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1. โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

3. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

4. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

5. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

6. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

7. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

8. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

1610
แก้ไขล่าสุด :: 25 เมย. 2560; 11.18 น.