ความเป็นมา

ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ๓ เดิมสังกัดกองอนุรักษ์ต้นน้ำ กรมป่าไม้ ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่สูงดอยเวียงผา ไทย/สหประชาชาติ (WiengPha Highland Development Project Thai/UN ) ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศสหประชาชาติ (United Nations International Drug Control Programme – UNDCP) มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำจัดการปลูกพืชเสพติดและการเสพยาเสพติด ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ ใช้ชื่อว่า ศูนย์จัดการต้นน้ำปิงตอนบน สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ปัจจุบัน ได้กลับมาใช้ชื่อว่า ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ๓ ส่วนจัดการต้นน้ำ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน่วยงานสนามในสังกัด ๘ หน่วย ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจะค่าน หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย-แม่ออน หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง และหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน1012
แก้ไขล่าสุด :: 27 สค. 2562; 18.51 น.