หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน

ทำเนียบผู้บริหาร


พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายธัญญา เนติธรรมกุล

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

รายชื่อผู้บริหารทั้งหมด
ป่าไม้เขตเชียงใหม่

Mr. Swete - ไม่ระบุ

พระยาพนานุจร - ไม่ระบุ

ขุนว่องวนาลัย - ไม่ระบุ

หลวงประกอบวนกิจ - 25 ต.ค. 2483 – 20 ม.ค. 2487

นายเทอด สุปรีชากร - 20 ม.ค.2487 - 7 ส.ค. 2487

นายแหยม ทรายแก้ว - 7 ส.ค. 2487 - 10 ม.ค. 2490

หลวงบริหารวนเขตต์ - 14 ม.ค. 2490 - ส.ค. 2492

นายดุสิต พานิชพัฒน์ - ส.ค. 2492 - 23 พ.ย. 2494

นายสถิตย์ วิวิธวร - 23 พ.ย. 2494 - 16 มี.ค.2499

นายโพธิ์ คงชนะ - 16 มี.ค. 2499 - 6 พ.ค. 2502

นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์ - 6 พ.ค. 2502 - 5 ส.ค. 2503

นายเติม ทับทิมทอง - 5 ส.ค. 2503 - 2 ธ.ค. 2503

นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์ - 2 ธ.ค. 2503 - 29 ก.ย. 2510

นายศรัญ มังคลัษเฐียร - 29 ก.ย. 2510 - 3 ส.ค. 2514

นายอนันต์ สุวรรณแสง - 3 ส.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2520

นายศักดิ์ วัฒนากุล - 30 ก.ย. 2520 - 1 พ.ย. 2521

นายมนู นันตาดิลก - 1 พ.ย. 2521 - 30 ก.ย. 2523

นายถนอม ตระกูลอินทร์ (รกท.) - 30 ก.ย. 2523 - 23 ม.ค.2524

นายพงษ์สุระ ตันมณี - 23 ม.ค. 2524 - 2 ธ.ค. 2525

นายมณเฑียร สุทธสุภา - 2 ธ.ค. 2525 - 18 พ.ย. 2526

นายโกษิต พานิชชาติ - 18 พ.ย. 2526 - 7 พ.ย .2528

นายธำมรงค์ ประกอบบุญ - 7 พ.ย. 2528 - 9 ธ.ค .2529

นายชำนาญ จันทพิรักษ์ - 9 ธ.ค. 2529 - 9 ก.ค. 2530

นายสมศักดิ์ สายแสง (รกท.) - 9 ก.ค. 2530 - 27 ก.ค. 2530

นายสมพจน์ อนุกุล - 27 ก.ค. 2530 - 25 ธ.ค. 2532

นายชำนาญ จันทพิรักษ์ - 25 ก.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2538

นายประสิทธิ์ คล้ายทอง - 1 ต.ค. 2538 - 6 พ.ย. 2539

นายวรวิทย์ เชื้อสุวรรณ - 7 พ.ย. 2539 - 30 มิ.ย. 2541

นายบุญชนะ กลั่นคำสอน - 1 ก.ค. 2541 - 16 ส.ค. 2545

นายพิศาล วสุวานิช - 16 ส.ค. 2545 - 14 ก.พ. 2546

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16

นายพิศาล วสุวานิช - 14 ก.พ. 2546 – 15 ธ.ค. 2546

นายปกรณ์ จริงสูงเนิน - 15 ธ.ค. 2546 – 18 มี.ค. 2547

นายพิศาล วสุวานิช - 18 มี.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2547

นายสุพัฒน์ พัฒนวีระกิจ (รกท.) - 1 ต.ค. 2547 - 14 พ.ย. 2547

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

นายสุพัฒน์ พัฒนวีระกิจ (รกท.) - 15 พ.ย. 2547 - 6 ก.พ. 2548

นายอุดมพร อาณัติวงศ์ (รกท.) - 7 ก.พ. 2548 - 6 เม.ย. 2548

นายเริงชัย ประยูรเวช - 7 เม.ย.2548 - 18 ม.ค. 2550

นายวิชัย กิจมี (รกท.) - 19 ม.ค. 2550 - 3 เม.ย. 2550

นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา - 4 เม.ย. 2550 - 4 เม.ย. 2550

นายสุนทร วัชรกุลดิลก - 5 เม.ย. 2550 - 9 เม.ย. 2550

นายวิชัย กิจมี (รกท.) - 10 เม.ย. 2550 - 25 พ.ค. 2550

นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช - 25 พ.ค. 2550 - 1 พ.ย. 2551

นายวิสิษฐ์ ว่องสนั่นศิลป์ - 2 พ.ย. 2551 - 8 ก.ค. 2552

นายวิริยะ ช่วยบำรุง - 9 ก.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2552

นายอุทัย แจวจันทึก - 1 ต.ค. 2552 - 15 ก.ย. 2554

นายเสริมยศ สมมั่น - 16 ก.ย. 2554 - 12 มิ.ย.2556

นายธัญญา เนติธรรมกุล - 13 มิ.ย. 2556 - 17 เม.ย. 2557

นายกมลไชย คชชา - 18 เม.ย. 2557 -

สมหวัง เรืองนิวัติศัย - ปัจจุบัน
รายชื่อผู้บริหาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
นายธนกร จรูญรัชฎ์

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายสุรพล ลีลาวโรภาส

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

นายพีระพงษ์ หอศิลป์

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายอัมพร ปานมงคล

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

นายอิสระ ศิริไสยาสน์

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายชาติชาย นาคทิพวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

นายเศกสรร พงษ์โสภา

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายอิสระ ศิริไสยาสน์

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายทวีศักดิ์ ขันธราช

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายจำลอง พุ่มไม้

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย


8232
แก้ไขล่าสุด :: 19 ธค. 2560; 10.00 น.