หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน



























ทำเนียบผู้บริหาร


นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายธัญญา เนติธรรมกุล

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

รายชื่อผู้บริหารทั้งหมด
ป่าไม้เขตเชียงใหม่

Mr. Swete - ไม่ระบุ

พระยาพนานุจร - ไม่ระบุ

ขุนว่องวนาลัย - ไม่ระบุ

หลวงประกอบวนกิจ - 25 ต.ค. 2483 – 20 ม.ค. 2487

นายเทอด สุปรีชากร - 20 ม.ค.2487 - 7 ส.ค. 2487

นายแหยม ทรายแก้ว - 7 ส.ค. 2487 - 10 ม.ค. 2490

หลวงบริหารวนเขตต์ - 14 ม.ค. 2490 - ส.ค. 2492

นายดุสิต พานิชพัฒน์ - ส.ค. 2492 - 23 พ.ย. 2494

นายสถิตย์ วิวิธวร - 23 พ.ย. 2494 - 16 มี.ค.2499

นายโพธิ์ คงชนะ - 16 มี.ค. 2499 - 6 พ.ค. 2502

นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์ - 6 พ.ค. 2502 - 5 ส.ค. 2503

นายเติม ทับทิมทอง - 5 ส.ค. 2503 - 2 ธ.ค. 2503

นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์ - 2 ธ.ค. 2503 - 29 ก.ย. 2510

นายศรัญ มังคลัษเฐียร - 29 ก.ย. 2510 - 3 ส.ค. 2514

นายอนันต์ สุวรรณแสง - 3 ส.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2520

นายศักดิ์ วัฒนากุล - 30 ก.ย. 2520 - 1 พ.ย. 2521

นายมนู นันตาดิลก - 1 พ.ย. 2521 - 30 ก.ย. 2523

นายถนอม ตระกูลอินทร์ (รกท.) - 30 ก.ย. 2523 - 23 ม.ค.2524

นายพงษ์สุระ ตันมณี - 23 ม.ค. 2524 - 2 ธ.ค. 2525

นายมณเฑียร สุทธสุภา - 2 ธ.ค. 2525 - 18 พ.ย. 2526

นายโกษิต พานิชชาติ - 18 พ.ย. 2526 - 7 พ.ย .2528

นายธำมรงค์ ประกอบบุญ - 7 พ.ย. 2528 - 9 ธ.ค .2529

นายชำนาญ จันทพิรักษ์ - 9 ธ.ค. 2529 - 9 ก.ค. 2530

นายสมศักดิ์ สายแสง (รกท.) - 9 ก.ค. 2530 - 27 ก.ค. 2530

นายสมพจน์ อนุกุล - 27 ก.ค. 2530 - 25 ธ.ค. 2532

นายชำนาญ จันทพิรักษ์ - 25 ก.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2538

นายประสิทธิ์ คล้ายทอง - 1 ต.ค. 2538 - 6 พ.ย. 2539

นายวรวิทย์ เชื้อสุวรรณ - 7 พ.ย. 2539 - 30 มิ.ย. 2541

นายบุญชนะ กลั่นคำสอน - 1 ก.ค. 2541 - 16 ส.ค. 2545

นายพิศาล วสุวานิช - 16 ส.ค. 2545 - 14 ก.พ. 2546

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16

นายพิศาล วสุวานิช - 14 ก.พ. 2546 – 15 ธ.ค. 2546

นายปกรณ์ จริงสูงเนิน - 15 ธ.ค. 2546 – 18 มี.ค. 2547

นายพิศาล วสุวานิช - 18 มี.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2547

นายสุพัฒน์ พัฒนวีระกิจ (รกท.) - 1 ต.ค. 2547 - 14 พ.ย. 2547

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

นายสุพัฒน์ พัฒนวีระกิจ (รกท.) - 15 พ.ย. 2547 - 6 ก.พ. 2548

นายอุดมพร อาณัติวงศ์ (รกท.) - 7 ก.พ. 2548 - 6 เม.ย. 2548

นายเริงชัย ประยูรเวช - 7 เม.ย.2548 - 18 ม.ค. 2550

นายวิชัย กิจมี (รกท.) - 19 ม.ค. 2550 - 3 เม.ย. 2550

นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา - 4 เม.ย. 2550 - 4 เม.ย. 2550

นายสุนทร วัชรกุลดิลก - 5 เม.ย. 2550 - 9 เม.ย. 2550

นายวิชัย กิจมี (รกท.) - 10 เม.ย. 2550 - 25 พ.ค. 2550

นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช - 25 พ.ค. 2550 - 1 พ.ย. 2551

นายวิสิษฐ์ ว่องสนั่นศิลป์ - 2 พ.ย. 2551 - 8 ก.ค. 2552

นายวิริยะ ช่วยบำรุง - 9 ก.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2552

นายอุทัย แจวจันทึก - 1 ต.ค. 2552 - 15 ก.ย. 2554

นายเสริมยศ สมมั่น - 16 ก.ย. 2554 - 12 มิ.ย.2556

นายธัญญา เนติธรรมกุล - 13 มิ.ย. 2556 - 17 เม.ย. 2557

นายกมลไชย คชชา - 18 เม.ย. 2557 - 18 ธ.ค. 2559

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย - 19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2563

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ - 14 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน



18991
แก้ไขล่าสุด :: 11 กพ. 2563; 16.06 น.