ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

หน้าที่รับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และวิชาการ

ฝ่ายสุขภาพสัตว์

ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร

หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่านทบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

การขออนุญาตต่างๆ

การขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง

การขออนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

การขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนงาช้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

สำนักงานคณธกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานอื่นๆทางด้านสัตว์ในพื้นที่


แจ้งเบาะแส หรือข้อเสนอแนะ

โทร. 053 233 337

E-MAIL: wildlife2555@gmail.com

ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. สำรวจ จัดตั้ง การขยายเขตหรือเพิกถอนพ้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

2. กำหนดแผนและมาตรการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดหระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานอนุญาตด้านสัตว์ป่า ระเบียบและข้อกฎหมาย

4. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ

5. ตรวจสอบ อนุญาตการครอบครอง และติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าที่รับการแจ้งครอบครอง

6. รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวน สถานที่เลี้ยงดู หรือยกเลิกการครอบครองสัตว์ป่าให้ตรงกับความเป็นจริง

7. จัดทำแผนการบริหารพื้นที่ของหน่วยงานด้านการอนุญาตสัตว์ป่า

8. จัดการ ฟื้นฟูชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

9. การจัดการชุมชย พื้นที่กันชน

10. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดยให้

1. นายทรงวุฒิ เชื้ออินต๊ะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

2. นายพักดี ช่วยเจริญ พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2

3. นายไพโรจน์ ถินทะชัย พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2

4. นายวิราช มฤคมาศ พนักงานราชการ

5. นางสาวชนากานต์ แก้วรัตน์ พนักงานราชการ

6. นายอดิศักดิ์ อ้ายสุวรรณ พนักงานราชการ

7. นายทวัชร์ แสงสว่าง พนักงานราชการ

1924
แก้ไขล่าสุด :: 4 พค. 2560; 14.20 น.