ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

หน้าที่รับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และวิชาการ

ฝ่ายสุขภาพสัตว์

ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร

หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่านทบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

การขออนุญาตต่างๆ

การขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง

การขออนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

การขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนงาช้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

สำนักงานคณธกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานอื่นๆทางด้านสัตว์ในพื้นที่


แจ้งเบาะแส หรือข้อเสนอแนะ

โทร. 053 233 337

E-MAIL: wildlife2555@gmail.com

การขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

    1.เป็นเจ้าของกิจการ และมีทรัพย์สินหรือมีฐานะดีที่จะดำเนินกิจการได้

    2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

    3.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

    4.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิดฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรทอเสมือนไร้ความสามารถ

    5.ไม่เป็นบุคคลบล้มละลาย (กรมฯมีหนังสือสอบถามกรมบังคับคดี)

    6.ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เว้นแต่การเพิกถอนผ่านมาแล้ว 2 ปี

    7.ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาในความผิดกฏหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งออกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำเข้าหรือการส่งออกสัตว์ป่า (กรมฯมีหนังสือตรวจสอบจากสถานีตำรวจ)

      ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 - 7 ด้วย


เอกสารหลักฐาน

  บุคคล

    1.สำเนาทะเบียนบ้าน

    2.สำเนาบัตรประชาชน

    3.หลักฐานการมีสิทธิในสถานที่

    4.หลักฐานการได้มา (ในกรณีมีสัตว์ป่า)

        - แจ้งครอบครองเกี่ยวกับชนิด และจำนวนสัตว์ป่าเมื่อปี พ.ศ.2535 และปี พ.ศ.2546 และตามที่กระทรวงใหม่กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

        - ทางราชการจัดหาให้ตาม มาตรา 26

        - ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 18 และมาตรา 29 ที่เลิกกิจการขายให้

        - ผู้ค้าขายให้ตามมาตรา 20 หรือผู้ดำเนินกิจการถูกดพิกถอนใบอนุญาต

        - นำเข้าตาม มาตรา 23 และมาตรา 24

    5.โครงการเพาะพันธุ์

        - ชนิด และจำนวนสัตว์ป่า

        - ประเภทสัตว์ป่า

        - จำนวนผู้ดูแล

        - เครื่องมือและอุปกรณ์

        - แผนที่ และแผนผัง

        - รายการอาคารสิ่งปลูกสร้าง

    

  นิติบุคคล

     1.สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ

     2.สำเนาบัตรประชาชน

     3.หลักฐานการมีสิทธิใช้สถานที่

        - หลักฐานการได้มา (กรณีมีสัตว์)

        - โครงการ

     4.สำเนาหนังสือบริคณธ์สนธิและข้อบังคับ

     5.หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนแสดงรายการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่เกิน 6 เดือน


9981
แก้ไขล่าสุด :: 25 พค. 2560; 11.35 น.