ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


ความเป็นมา

       ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสนองงานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ในชื่อ ฝ่ายโครงการพิเศษสังกัดสำนักงานป่าไม้ เขตเชียงใหม่ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาสำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง ปัจจุบันคือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีพุทธศักราช 2548 ฝ่ายโครงการพิเศษได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ" จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2555 เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็น "ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ" สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

- ดำเนินการปฎิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณ
- ประสานงานหน่วยงานฯ ทั้งภายใน และภายนอก
- จัดเตรียมพื้นที่ในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อถวายรายงานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รับรองการตรวจสอบติดตามงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,พระบรมวงศานุวงศ์ ฯพณฯ องคมนตรี,ผู้แทนสำนักพระราชวัง,สำนักงาน กปร.
- ประสานชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาของโครงการฯ
1004
แก้ไขล่าสุด :: 20 มิย. 2560; 10.21 น.