ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  ผอ.บรรจง  ยศวิทยากุล
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

      

       

       มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ เพื่อประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผลแนะนำ และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมและโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ ในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 (เชียงใหม่) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามแผนงาน โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  

1795
แก้ไขล่าสุด :: 5 กค. 2562; 13.42 น.