ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

โครงสร้าง

ความเป็นมาและพันธกิจ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายประสานและสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและติดตามประเมิน

หน่วยงานภาคสนาม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

โครงการช่วยเหลือราษฎร

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

โครงการตามแนวพระราชดำริ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล 2563


ฝ่ายสาระสนเทศและระบบฐานข้อมูล

 รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ ระบบข้อมูล และการจัดเก็บตลอดจนเทคโนโลยีด้านการสื่อสารต่างๆ ทุกประเภท และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. รวบรวม จัดทำ ฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. จัดทำ ข้อมูล ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Power Point

3. จัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. จัดทำข้อมูลแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

5. ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและจัดเก็บรักษาข้อมูลมิให้เกิดการสูญหาย

6. ควบคุม บริหาร จัดการการใช้ Internet ของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


857
แก้ไขล่าสุด :: 30 กย. 2562; 14.03 น.