ที่ตั้งและอาณาเขต

            ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ๓ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม ท้องที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และมีสำนักงานประสานงานอยู่ที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบประมาณ ๓,๒๗๐.๓๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๐๔๓,๙๕๖.๒๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำหลักปิงตอนบน จำนวน ๓ ลุ่มน้ำสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ำสาขาปิงส่วนที่ ๑ ลุ่มน้ำสาขาแม่งัด และลุ่มน้ำสาขาแม่กวง ครอบคลุมเขตการปกครอง ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ จด เส้นแบ่งเขตอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และบางส่วนของอำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  • ทิศตะวันออก จด เส้นแบ่งเขตอำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และบางส่วนของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก จด เส้นแบ่งเขตลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้ จด ป่าสงวนแห่งชาติแม่ออน อำเภอแม่ออน ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ทา อำเภอสันกำแพงและเส้นแบ่งเขต จังหวัดลำปาง


806
แก้ไขล่าสุด :: 29 สค. 2562; 18.35 น.