ลักษณะภูมิประเทศ ในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิงส่วนที่ 1 ลุ่มน้ำสาขาแม่งัด และลุ่มน้ำสาขาแม่กวง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3 นั้น มีลักษณะทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าไม้ ส่วนตอนล่างของพื้นที่มีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีทิวเขาวางตัวในแนว เหนือ–ใต้ ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย ทางทิศตะวันตก และเทือกเขาผีปันน้ำทางทิศตะวันออก ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลัก คือ แม่น้ำปิง พื้นที่รับผิดชอบทั้ง 3 ลุ่มน้ำสาขา มีเนื้อที่ประมาณ 3,270.33 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,043,956.25 ไร่ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไป ของลุ่มน้ำสาขาทั้ง 3 ลุ่มน้ำสาขา มีดังนี้

พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิงส่วนที่ 1 เริ่มต้นจากดอยถ้วย เขตพื้นที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ติดเขตชายแดนประเทศเมียนมาร์ ลำน้ำไหลลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านพื้นที่ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง แล้วไหลลงแม่น้ำปิง ในตำบลสันมหาพน ทางตอนใต้ของอำเภอแม่แตง ซึ่งถือว่าลุ่มน้ำสาขาปิงส่วนที่ 1 นั้น เป็นต้นกำเนิดลุ่มน้ำปิง
พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่งัด ต้นกำเนิดมาจาก ดอยจิกจ้อง ดอยผาลายและดอยผาเกี๊ยะ ในตำบล สันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลเข้าอำเภอแม่แตง ผ่านเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ไปลงแม่น้ำปิงที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวลำน้ำ ๑๐๔ กิโลเมตร
พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่กวง ต้นกำเนิดมาจากดอยผีปันน้ำ ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด ไหลผ่านเขื่อนแม่กวงอุดมธารา แล้วไหลเข้าอำเภอ สันกำแพง อำเภอสารภี เข้าเขตจังหวัดลำพูน ไปลงแม่น้ำปิงที่บ้านสบทา ตำบลปากช่อง อำเภอป่าซาง ยาว ๑๑๕ กิโลเมตร
1238
แก้ไขล่าสุด :: 29 สค. 2562; 18.47 น.