ข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่รับผิดชอบ ใช้ข้อมูลที่สถานีตรวจอากาศเชียงใหม่เป็นตัวแทนของลักษณะภูมิอากาศ ดังนี้

• อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม

• ความชื้นสัมพัทธ์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนที่สถานีเชียงใหม่ มีค่าเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 47-85 % ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีที่สถานีเชียงใหม่ 72 %

• การคายระเหย จากข้อมูลปริมาณน้ำระเหยรายเดือนที่วัดได้ที่สถานีเชียงใหม่ พบว่าปริมาณน้ำระเหย มีความสัมพันธ์กับค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำและอุณหภูมิสูง จะมีปริมาณน้ำระเหยสูง ปริมาณน้ำระเหยรายเดือนเฉลี่ย มีค่าตั้งแต่ 93.6 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคมถึง 194.4 มิลลิเมตร ในเดือนเมษายน ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนที่เชียงใหม่ มีค่าตั้งแต่ 1.4 - 3.3  น๊อต

• ปริมาณน้ำฝน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด ได้แก่ เดือนกันยายน มีค่าเฉลี่ยประมาณ ๒๑๒.๖ มิลลิเมตรและเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 6.9 มิลลิเมตร ปริมาณฝนที่ตกในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) มีค่าเฉลี่ยประมาณ ๙๓๐.๑ มิลลิเมตร ในฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – เมษายน) มีค่าเฉลี่ยประมาณ 125.5 มิลลิเมตร สำหรับปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ เฉลี่ยรายปี ประมาณปีละ 1,055.6 มิลลิเมตร

1518
แก้ไขล่าสุด :: 29 สค. 2562; 18.53 น.