โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

ฝ่ายคดีและของกลาง

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (ปางเติม)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.3 (แม่สูน)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (ปางมะขามป้อม)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.14 (แม่ขาน)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.18 (นางแล)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.34 (แม่ตะละ)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.38 (อมก๋อย)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.39 (แม่แหลง)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.40 (ยั้งเมิน)

แผนที่ตั้งหน่วยป้องกัน

แผนที่ ที่ตั้งหน่วยงาน

หนังสือเวียน

เดือน กันยายน 2562

เดือน สิงหาคม 2562

เดือน กรกฎาคม 2562

เดือน มิถุนายน 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน เมษายน 2562

เดือน มีนาคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เดือน มกราคม 2562

เดือน ธันวาคม 2561

เดือน พฤศจิกายน 2561

เดือน ตุลาคม 2561

เดือน กันยายน 2561

เดือน สิงหาคม 2561

เดือน กรกฎาคม

เดือน มิถุนายน

เดือน พฤษภาคม

เดือน เมษายน

เดือน มีนาคม

เดือน กุมภาพันธ์

เดือน มกราคม

เดือน ธันวาคม

เดือน พฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

เดือน กันยายน

เดือน สิงหาคม

เดือนตุลาคม-กรกฎาคม (170 เรื่อง)


1. สอป/71 ลว.10 มี.ค.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ
2. สอป/72 ลว.31 ม.ค.2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3
3. สอป/73 ลว.31 ม.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
4. สอป/74 ลว.31 ม.ค. 2561 เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. สอป/79 ลว.31 ม.ค.2561 เรื่อง แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
6. สอป/80 ลว.31 ม.ค.2561 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
7. สอป/83 ลว.1 ก.พ.2561 เรื่อง ข้อหารือของ คทช.จังหวัด เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
8. สอป/84 ลว.1 ก.พ.2561 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
9. สอป/86 ลว.5 ก.พ.2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และเรือนเพาะชำชุมชน
10.สอป/87 ลว.5 ก.พ.2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
11.สอป/88 ลว.5 ก.พ.2561 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคเหนือ
12.สอป/89 ลว.5 ก.พ.2561 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
13.สอป/90 ลว.5 ก.พ.2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 
14.สอป/98 ลว.7 ก.พ.2561 เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
15.สอป/105 ลว.12 ก.พ.2561 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
16.สอป/106 ลว.12 ก.พ.2561 เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17.สอป/109 ลว.13 ก.พ.2561 เรื่อง ขอให้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สามรถให้จิตอาสาเข้าร่วมดำเนินการได้
18.สอป/110 ลว.14 ก.พ.2561 เรื่อง สรุปสาระสำคัญการหารือแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมป่าไม้
19.สอป/123 ลว.20 ก.พ.2561 เรื่อง โครงการ/กิจกรรมการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES
20.สอป/128 ลว.21 ก.พ.2561 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี
21.สอป/129 ลว.21 ก.พ. 2561 เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัตงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ อส.31 อส.32 และ อส.303)
22.สอป/130 ลว.21 ก.พ.2561 เรื่อง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
23.สอป/131 ลว.21 ก.พ.2561 เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562
24.ทส0951/ว4403 ลว.23 ก.พ.2561 เรื่อง การบริหารจัดการกรณีมีกลุ่มประชาชนมายื่นเสนอเรื่องร้องเรียน
25.ชม0034/07225 ลว.20 ก.พ 2561 เรื่อง การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา 

385
แก้ไขล่าสุด :: 26 มีค. 2561; 11.51 น.