ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

หน้าที่รับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และวิชาการ

ฝ่ายสุขภาพสัตว์

ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร

หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่านทบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

การขออนุญาตต่างๆ

การขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง

การขออนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

การขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนงาช้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

สำนักงานคณธกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานอื่นๆทางด้านสัตว์ในพื้นที่


แจ้งเบาะแส หรือข้อเสนอแนะ

โทร. 053 233 337

E-MAIL: wildlife2555@gmail.com

ตรวจยึดจับกุมการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

                                                                                                              posted 12 มิ.ย. 2561 ; 13.52 น.


นายทรงวุฒิ เชื้ออินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร และเจ้่าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานตำรวจ บก.ปทส.,หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่1 (สปป.3ภาคเหนือ), และ ศปทส.ภาค5 
ร่วมดำเนินคดีตรวจยึดจับกุมการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามหมายศาล จ.เชียงใหม่ โดยสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้ดำเนินการตรวจยึดพบมีดังนี้ 1.นกกะลิง 2.นกตีทอง 3.นกแก้วหัวแพร 4.นกปรอดหัวโขน 5.เหยี่ยวแดง


ผลการปฏิบัติงานได้นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี และนกของกลางนำส่งมอบให้คลินิคสัตว์ป่าเพื่อดูแลรักษา ต่อไป
982
แก้ไขล่าสุด :: 12 มิย. 2561; 13.53 น.