หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจะค่าน

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งอยู่ที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการหน่วยตั้งอยู่ที่พิกัด NB ๔๗ Q ๐๕๐๙๓๑๖ E และ ๒๑๖๗๒๑๗ N ที่ระวางแผนที่ ๔๘๔๘ III อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเชียงดาว (เดิม) เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติผาแดง และป่าสงวนแห่งชาติดอยเชียงดาว ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ๗๐๐ เมตร มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ๓๙๖.๑๔ตร.กม. หรือประมาณ ๒๔๗,๕๘๗.๕ ไร่ หมู่บ้าน/กลุ่มบ้านเป้าหมายมี ๑๒ หมู่บ้าน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร อากาศในฤดูหนาวบนยอดดอยต่ำสุด ประมาณ ๘ - ๑๒ องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ประมาณ ๓๑ องศาเซลเซียส มีลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยจะค่าน ห้วยไส้ ห้วยเปา ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงสำนักงานหน่วย ประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร โดยเส้นทางเชียงใหม่-ฝาง 

นายนรินธร  สวัสดิ์รักษ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจะค่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์

"กาดปากตางพม่า" คือสถานที่ที่จะทำให้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของวิวทิวทัศน์ภูเขาหินปูน ดอยผาแดง ที่ตั้งอยู่ริมทางพร้อมยังมีตลาดชุมชน ที่มีสินค้าต่างๆของชนเผ่า เสื้อผ้า กระเป๋า อาหาร และผลผลิตของชุมชนให้เลือกซื้อมากมาย

”โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ห้วยจะค่าน”

เพจ : กาดปากตางพม่า

1246
แก้ไขล่าสุด :: 20 พค. 2565; 14.50 น.