หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย


ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการหน่วยตั้งอยู่ที่พิกัด NB ๔๗ Q ๐๔๗๘๙๙๒ E และ ๒๑๖๕๑๗๘ N ระวางแผนที่ ๔๗๔๘II อยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเชียงดาว (เดิม) ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ระหว่าง ๔๐๐ ถึง ๑,๘๖๒ เมตรมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ๔๘๕.๑๘ ตร.กม. หรือประมาณ ๓๐๓,๒๓๗ ไร่ หมู่บ้าน/กลุ่มบ้านเป้าหมายมี ๔ หมู่บ้าน ปริมาณน้ำฝนสูงสุด ๙๒.๕๐ มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม และต่ำสุด ๑๕.๘๐ มิลลิเมตร ในเดือนมีนาคม อากาศในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ๕ องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิสูงสุด ๓๓.๕๐ องศาเซลเซียสในเดือนพฤษภาคม มีลำน้ำ และลำห้วยที่สำคัญได้แก่ ห้วยแม่เกี๋ยง ห้วยน้ำเฮื้อง ห้วยหก น้ำแม่ตอนหลวง น้ำแม่หลวง น้ำแม่งาย น้ำแม่ข่อน ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงสำนักงานหน่วยฯ ประมาณ                                                            ๑๒๙ กิโลเมตร โดยเส้นทางอำเภอเชียงดาว – อำเภอเวียงแหง  


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอยค้ำฟ้า 

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงดาว ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอซะทีเดียว แต่จะเยื้องไปทางอำเภอเวียงแหง ไม่ได้ตั้งอยู่บนถนเส้นหลัก ไม่มีป้ายบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ได้มีการโปรโมทอะไรมากมาย เพราะเป็นพื้นที่ซึ่ง

1125
แก้ไขล่าสุด :: 29 สค. 2562; 17.58 น.