หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการหน่วยตั้งอยู่ที่พิกัด NB ๔๗ Q ๐๔๗๘๙๙๒ E และ ๒๑๖๕๑๗๘ N ระวางแผนที่ ๔๗๔๘II อยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเชียงดาว (เดิม) ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ระหว่าง ๔๐๐ ถึง ๑,๘๖๒ เมตรมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ๔๘๕.๑๘ ตร.กม. หรือประมาณ ๓๐๓,๒๓๗ ไร่ หมู่บ้าน/กลุ่มบ้านเป้าหมายมี ๔ หมู่บ้าน ปริมาณน้ำฝนสูงสุด ๙๒.๕๐ มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม และต่ำสุด ๑๕.๘๐ มิลลิเมตร ในเดือนมีนาคม อากาศในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ๕ องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิสูงสุด ๓๓.๕๐ องศาเซลเซียสในเดือนพฤษภาคม มีลำน้ำ และลำห้วยที่สำคัญได้แก่ ห้วยแม่เกี๋ยง ห้วยน้ำเฮื้อง ห้วยหก น้ำแม่ตอนหลวง น้ำแม่หลวง น้ำแม่งาย น้ำแม่ข่อน ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงสำนักงานหน่วยฯ ประมาณ     ๑๒๙ กิโลเมตร โดยเส้นทางอำเภอเชียงดาว – อำเภอเวียงแหง  

นางสาวสิวรส เจริญรื่น
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย

ประชาสัมพันธ์

1361
แก้ไขล่าสุด :: 20 พค. 2565; 14.57 น.