หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว


ประวัติความเป็นมา

       

 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการหน่วยตั้งอยู่ที่พิกัดNB ๔๗ Q ๐๕๓๓๔๒๒ E และ ๒๑๓๙๖๑๖ N ในแผนที่ระวาง ๔๘๔๗ I II III และ IV อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และเขตป่างวนแห่งชาติป่าแม่งัด ตำบลป่าตุ้ม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ประมาณ ๖๑๗.๓๓ ตร.กม. หรือประมาณ ๔๑๙,๕๙๑.๒๕ ไร่ ๑๕ หมู่บ้าน กลุ่มบ้านเป้าหมาย มี ๑๔ หมู่บ้าน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ ๑,๘๓๑ มิลลิเมตร อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปี ๑๗.๑ องศาเซลเซีย และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี ๒๕.๒ องศาเซลเซียส มีลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่แวนน้อย น้ำแม่แวนหลวง ลำน้ำแม่แจ๋ น้ำแม่ฉางข้าว น้ำห้วยโป่ง ที่ทำการหน่วยฯ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยเส้นทางเชียงใหม่-แม่โจ้-พร้าว ระยะทาง ๑๒๐ กิโลเมตร 

นายธนัช  คูรฑารักษ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว
1128
แก้ไขล่าสุด :: 20 พค. 2565; 14.58 น.