หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย - แม่ออน 

   ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ที่จุดพิกัด NB ๔๗ Q ๐๕๓๓๔๔๔ E และ ๒๐๘๕๘๔๘ N ในระวางแผนที่ ๔๘๔๖I, IV และ ๔๘๔๗II,III อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง และกำลังประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ประมาณ ๒๓๕ ตร.กม. หรือประมาณ ๑๔๖,๘๗๕ ไร่ มีหมู่บ้าน/กลุ่มบ้านเป้าหมาย ๕ หมู่บ้าน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุด ๗.๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๔๒ องศาเซลเซียส มีลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่หวาน น้ำแม่กวง น้ำแม่ลาย น้ำห้วยแก้ว ที่ทำการหน่วยอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสี่แยกสนามบิน (กองบินที่๔๑) ไปอำเภอ แม่ออนมาถึงบ้านธารทอง 

 
นายสุรฤกษ์ กระตุฤกษ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย - แม่ออน
1101
แก้ไขล่าสุด :: 20 พค. 2565; 15.00 น.