หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม

ประวัติความเป็นมา

           ตั้งอยู่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการหน่วยฯ ตั้งอยู่ที่พิกัด NB ๔๗ Q ๐๕๓๒๕๓๐ E และ ๒๑๔๗๑๗๔ N ในระวางแผนที่ ๔๘๔๗I อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ประมาณ ๔๙๖.๘๙ ตร.กม. หรือประมาณ ๓๑๐,๕๐๗ ไร่ มีหมู่บ้าน/กลุ่มบ้านเป้าหมาย ๘ หมู่บ้าน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑,๘๗๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๖ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด ๓๔ องศาเซลเซียส มีลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่สะลวม น้ำห้วยธาตุ น้ำห้วยโก๋น น้ำแม่งัด ที่ทำการหน่วยอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร โดยไปทางถนนหลวง เชียงใหม่ – แม่โจ้–พร้าว

นายจักรกฤษณ์ หล้าแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดอยม่อนล้าน ตั้งอยู่ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูง ประมาณ 1,696 เมตร ถือว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของ อำเภอพร้าว บนยอดดอยสามารถเห็นทะเลหมอก โดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และ พระอาทิตย์ตกจะมีความสวยงามมาก สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแม่งัด และตัวอำเภอพร้าวในยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวยังจะได้ชมดาวบนดินได้อีกด้วย และเป็นที่ตั้งของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้ ชาวบ้านเข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่างๆของสถานี

ที่มา : https://www.paiduaykan.com

1345
แก้ไขล่าสุด :: 20 พค. 2565; 15.03 น.