หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง


           ตั้งอยู่ที่บ้านออน หมู่ที่ ๑ ตำบล ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหน่วยฯ ตั้งอยู่ที่พิกัด NB ๔๗ Q ๐๕๐๘๕๓๖ E และ ๒๑๕๕๓๘๘ N ตามแผนที่ระวาง ๔๘๔๘III พื้นที่ปฏิบัติงาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และ ป่าสงวนแห่งชาติดอยเชียงดาว ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ๘๐๐ เมตร มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ๓๑๖.๙๗ ตร.กม. หรือประมาณ ๑๙๘,๑๐๐ ไร่ หมู่บ้าน/กลุ่มบ้านเป้าหมาย ๑๔ หมู่บ้าน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี ๑,๑๐๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด ๔๐ องศาเซลเซียส มีลำน้ำและลำห้วยสำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ป๋าม น้ำแม่ปอย น้ำห้วยลึก ที่ทำการหน่วยฯ อยู่ห่างจาก จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๙๕ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนหลวง เชียงใหม่ – ไชยปราการ

นายพยุงพงศ์ ลูกบัว
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง


1076
แก้ไขล่าสุด :: 20 พค. 2565; 15.07 น.