หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน

ตั้งอยู่ท้องที่บ้านปางบง หมู่ที่ ๑ ตำบล เทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการหน่วยฯ ตั้งอยู่ที่พิกัด NB ๔๗Q UTM ๐๕๓๖๖๒๒ E และ๒๐๙๙๖๗๙ N อยู่ในระวางแผนที่ ๔๘๔๖I, ๔๘๔๖ IV, ๔๘๔๗II สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑,๑๐๐ เมตร พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง และกำลังเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๓๕ ตร.กม. หรือประมาณ ๑๔๖,๘๗๕ ไร่ หมู่บ้าน/กลุ่มบ้านเป้าหมาย ๑๒ หมู่บ้าน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๑๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๐ องศาเซลเซียส มีลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยมะเกลี้ยง ห้วยตาด ห้วยควบ น้ำแม่หวาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘ (เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด-เชียงราย) 


680
แก้ไขล่าสุด :: 29 สค. 2562; 18.24 น.