ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงสร้างของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

e-mail rda.fca.16@gmail.com

โทร. 053-276-100 ต่อ 501

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการงาน และบุคลากรในสังกัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

2. การกำหนดแผนงานและงบประมาณประจำปี เกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

3. ประสานงานด้านการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า/บำรุงป่า และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์

4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายปลูกป่าฟื้นฟูและแก้ไขความเสื่อมโทรมของพื้นที่อนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน

5. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและแปลความข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

7. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

860
แก้ไขล่าสุด :: 2 พค. 2562; 09.08 น.