ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงสร้างของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

e-mail rda.fca.16@gmail.com

โทร. 053-276-100 ต่อ 501

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการงานและบุคลากรในสังกัด ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี การจัดทำ คำขอเงินงบประมาณ การประสานการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการฟื้นฟู และแก้ไขความเสื่อมโทรมของพื้นที่อนุรักษ์ โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน

4. บริหารงานสวนป่า/โครงการต่างๆ โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ป่าไม้และโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ปีที่ 50 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

6. จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำงวด และประจำปีพร้อมทั้งข้อมูล และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยให้มีการบริหารงานของฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานจัดการพื้นที่สวนป่า/โครงการ งานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ และงานโครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

774
แก้ไขล่าสุด :: 2 พค. 2562; 09.23 น.