ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงสร้างของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

e-mail rda.fca.16@gmail.com

โทร. 053-276-100 ต่อ 501

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการงานและบุคลากรในสังกัด ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ แปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม สำรวจข้อมูลทรัพยากรที่ดินป่าไม้ เพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ และจัดทำแผนที่ป่าไม้สำหรับใช้ในการวางแผนจัดการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

3. ดำเนินการแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และตรวจพิสูจน์การครอบครองการทำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

4. ดำเนินการสำรวจ รังวัด หมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การสำรวจออกแบบจัดทำป้ายแนวเขต การจัดทำหลักเขตแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้

5. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อการพิสูจน์สิทธิที่ดินป่าไม้

6. การจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ อย่างยั่งยืน

7. การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินป่าไม้

8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

9. การประสานงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่ดินทำกิน และอยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์

10. การตรวจสอบแบบแปลนที่ขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

11. การตรวจสอบเบื้องต้นในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

12. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่พักสงฆ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ และดำเนินการตามโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์

13. 3.13 การจัดทำแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม จัดทำคำของบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ ขออนุมัติเงินประจำงวดและติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

14. การจัดทำรายงานข้อมูล และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยให้มีการบริหารงานของฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานจัดการพื้นที่ป่าไม้ งานสำรวจรังวัดและแผนที่ และงานประสานงานโครงการพุทธอุทยาน

761
แก้ไขล่าสุด :: 2 พค. 2562; 09.36 น.