หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Asseeement : ITA) ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้รับมอบกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร และสติ๊กเกอร์สื่อความหมาย จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติผิดมิชอบ และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยสำนักฯ ได้มอบต่อให้แก่ทุกส่วน กลุ่ม ศูนย์ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Asseeement : ITA) ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
349
แก้ไขล่าสุด :: 15 พค. 2562; 00.07 น.