หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผนวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้สมบูรณ์และยั่งยืน เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญา

“ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นรากฐานการอนุรักษ์”

ปณิธาน 

“อนุรักษ์ผืนป่า เพื่อรักษาทุกชีวิต”

ค่านิยม

“มีหัวใจใฝ่การอนุรักษ์” HEARTS


  • Honesty มีความซื่อสัตย์
  • Equality&Equity มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
  • Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  • Rightness ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
  • Transparency โปร่งใสตรวจสอบได้
  • Spirit มีจิตวิญญาณในการอนุรักษ์


7659
แก้ไขล่าสุด :: 5 มิย. 2560; 11.14 น.