DNP GIS-CM

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ระบบแผนที่

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

การเปลี่ยนแปลง

ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงผืนป่า
ผ่านแอปพลิเคชั่น

ปริมาณน้ำฝน

ระบบแผนที่และรายงานปริมาณน้ำฝน

ติดตามไฟป่า

ระบบแผนที่ติดตามไฟป่า

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมทางศูนย์ภูมิสารสนเทศ เชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุ...

วันที่ 22 กันยายน 2560
เวลา 15:58:24 น.

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุ...

วันที่ 15 กันยายน 2560
เวลา 15:55:59 น.

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุ...

วันที่ 6 กันยายน 2560
เวลา 15:52:25 น.

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตอนุ...

วันที่ 1 กันยายน 2560
เวลา 15:53:56 น.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์ (รุ่นที่1) ...

วันที่ 24 สิงหาคม 2560
เวลา 11:36:02 น.

ข้อมูลหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเชียงใหม่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ประวัติความเป็นมา

   ด้วยสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบัน มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานของกสนพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมากขิ้น ส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการเสื่อมโทรมลงและลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสนับสนุน ภารกิจหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และการใช้ข้อมมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อวินิจฉัยสั่งการให้ทันต่อสถานการณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นให้มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 512/2552 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 4 ศูนย์ ดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี) ที่ตั้ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางกุ้ง อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือดูแลข้อมูลข่าวสารสนเทศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภาคใต้ ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีะรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และตรัง
 2. ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี)  ที่ตั้ง  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เลขที่ 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือดูแลข้อมุลข่าวสารพื้นที่อนุรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร และนครพนม
 3. ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (ตาก) ที่ตั้ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่าม่ะมาวง อ.เมือง  จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000 เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือดูแลข้อมูลข่าวสารสนเทศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดพิษณุดลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร ตาก และสุโขทัย
 4. ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) ที่ตั้ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เลขที่ 153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100  เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือดูแลข้อมูลข่าวสารสนเทศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือตอนบน ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดแพร่ ลำปาง น่าน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน


หน้าที่รับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาค ดูแลและตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บไซต์ และระบบงานตามภารกิจ
 2. พัฒนาสารสนเทศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมมูล จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) พัฒนาต้นแบบสารสนเทศระดับพื้นที่ และจัดทำคู่มือการดำเนินงานระดับพื้นที่
 3. ศึกษา และวิเคาระห์สารสนเทศของพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 4. ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 6. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์สู่หน่วยงานทุกระดับในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย

          โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ดังกล่าวข้างต้น อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลบังคับบัญชาของ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุีัรักษ์ และให้ใช้งบประมาณจากงบดำเนินงานของแผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตที่ 3 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ที่ส่วนกลาง ได้โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปให้ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ


บุคลากร

ประจำศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)153 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคล้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
082-0363887 ,053-276100 ต่อ 251 gisdnp.cm@gmail.com

Copyright © DNP GIS-CM