ภารกิจผู้บริหาร

ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและลงนาม

ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและลงนาม

วันที่โพส: 2017-02-02 09:53:02  ผู้โพส: webmaster


วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในสังกัด สบอ.16 (เชียงใหม่) ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สบอ.16 เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนง

สบอ.16 เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนง

วันที่โพส: 2017-02-02 09:47:40  ผู้โพส: webmaster


วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.19 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นำโดยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รมต.ทส.เป็นประธานในการประชุมและให้แนวทาง

 รมต.ทส.เป็นประธานในการประชุมและให้แนวทาง

วันที่โพส: 2017-01-20 10:40:14  ผู้โพส: webmaster


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.40-17.00 น. รมต.ทส. เป็นประธานในการประชุมและให้แนวทางในการปฎิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก่หน่วยงานในกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม อุทัยจันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รมต.ทส. เดินทางไปสวนรุกขชาติห้วยแก้ว

 รมต.ทส. เดินทางไปสวนรุกขชาติห้วยแก้ว

วันที่โพส: 2017-01-20 10:38:41  ผู้โพส: webmaster


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13:00 น. รมต.ทส. เดินทางไปสวนรุกขชาติห้วยแก้ว เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมเยาวชนคนกล้าเพาะ วิถีคน-กล้า-ป่าไม้ กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ ปลูกต้นไม้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม

วันที่โพส: 2017-01-19 11:07:19  ผู้โพส: webmaster


วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.50 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมการประชุมรับนโยบาย

ตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมการประชุมรับนโยบาย

วันที่โพส: 2017-01-18 15:58:27  ผู้โพส: webmaster


วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมการประชุมรับนโยบายและติดตามงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม..

:: รวม 16 รายการ :: 3 หน้า ::
1 [2][3] Next >>

ประชาสัมพันธ์สำนักฯ 16

 

คลิกที่นี่ >>  http://http://www.ocsc.go.th/blog/2017/02-0
พบเห็น  สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ  โทร. 1362
ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า
โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601  หรือ 08-4926-224808-0974-6777


 

Download Document

แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  !!Click!!

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127 !!Click!!

แบบฟอร์มกรอบคำขอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 !!Click!! 

        เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 !!Click!!

สำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.501/ว13874 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15   !!Click!!

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • แบบฟอร์มโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 (มากกว่า 5 ล้าน)   Click
  • แบบฟอร์มโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 (น้อยกว่า 5 ล้าน)  Click
  • แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Click

 แบบฟอร์มโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  !!CLICK!!

 แบบฟอร์มรายงานการสำรวจพื้นที่ ตามหนังสือสำนักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ด่วนที่สุดที่ ทส 0926.8/8914 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกในแปลงปลูกป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม !!CLICK!!

แผนปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตามแผนแม่บทพิทักษ์มรัพยากรป่าไม้ของชาติ !!Click!!

ให้แจ้งยืนยันรายชื่อพนักงานพิทักษ์ป่าเพื่อจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม !!Click!!

 รายชื่อพนักงานพิทักษ์ป่าเพื่อจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  !!Ckick!! 

เอกสารปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ !!Ckick!!

การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลพนักงานจ้างเหมาและบุคคลภายนอกที่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 !!Click!!

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย                                                                                             เนื่องจากการทำงานให้ราชการ   !!Click!! 

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16   !!Click!!

 แผนสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ สำนักฯ 16   !!Click!!

 ลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปี 2557   !!Click!!

 แผนบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประจำปี 2557 !!Click!!

 แผนจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ปี 2555-2559  !!Click!!

ข่าวประกวดราคา

:: รวม 111 รายการ :: 12 หน้า ::
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] Next >>

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ

 

 

Hot Spot ส่วนควบคุมไฟ่ป่า

สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า

FIRMS
University of Marryland
 

เรดาร์ฝนหลวง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

 

 

ปริมาณน้ำฝนออนไลน์

รายงานประมาณน้ำฝนรายเดือน (รูปแบบตาราง)

 

 

ติดต่อสำนักฯ16