VDO ภารกิจผู้บริหาร

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นำโดย                    นายกมลไชย คชชา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)     นำโดย นายกมลไชย คชชา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
   
         
นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ให้สัมภาษณ์มาตรการทวงคืนผืนป่า ในพื้นที่อุทยานแห้งชาติห้วยน้ำดัง ซึ่งจะปฏิบัติโดยไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 รายการข่าว 3 มิติ    นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถึงการเตรียมพร้อมในการควบคุมไฟป่า    นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นตัวแทนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ในเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT  เชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3
   
นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่า ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS   นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้สัมภาษณ์ พระราชบัญญัติงาช้าง ปี พ.ศ. 2558 การแจ้งครอบครองงาช้าง และผลิตภัณฑ์งาช้าง ในรายการ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)   นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้ข้อมูลการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปี พ.ศ. 2558 ในรายการ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
   
         
นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ให้สัมภาษณ์มาตรการทวงคืนผืนป่า ในพื้นที่อุทยานแห้งชาติห้วยน้ำดัง ซึ่งจะปฏิบัติโดยไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 รายการข่าว 3 มิติ    นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถึงการเตรียมพร้อมในการควบคุมไฟป่า    นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นตัวแทนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ในเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT  เชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3
   
         

 

ดูวิดีโอภารกิจเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สำนักฯ 16


พบเห็น  สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ  โทร. 1362
ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า
โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601  หรือ 08-4926-224808-0974-6777

Download Document

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127 !!Click!!

แบบฟอร์มกรอบคำขอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 !!Click!! 

        เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 !!Click!!

สำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.501/ว13874 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15   !!Click!!

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • แบบฟอร์มโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 (มากกว่า 5 ล้าน)   Click
  • แบบฟอร์มโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 (น้อยกว่า 5 ล้าน)  Click
  • แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Click

 แบบฟอร์มโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  !!CLICK!!

 แบบฟอร์มรายงานการสำรวจพื้นที่ ตามหนังสือสำนักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ด่วนที่สุดที่ ทส 0926.8/8914 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกในแปลงปลูกป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม !!CLICK!!

แผนปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตามแผนแม่บทพิทักษ์มรัพยากรป่าไม้ของชาติ !!Click!!

ให้แจ้งยืนยันรายชื่อพนักงานพิทักษ์ป่าเพื่อจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม !!Click!!

 รายชื่อพนักงานพิทักษ์ป่าเพื่อจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  !!Ckick!! 

เอกสารปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ !!Ckick!!

การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลพนักงานจ้างเหมาและบุคคลภายนอกที่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 !!Click!!

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย                                                                                             เนื่องจากการทำงานให้ราชการ   !!Click!! 

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16   !!Click!!

 แผนสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ สำนักฯ 16   !!Click!!

 ลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปี 2557   !!Click!!

 แผนบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประจำปี 2557 !!Click!!

 แผนจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ปี 2555-2559  !!Click!!

ข่าวประกวดราคา

:: รวม 60 รายการ :: 6 หน้า ::
1 [2][3][4][5][6] Next >>

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ

 

 

Hot Spot ส่วนควบคุมไฟ่ป่า

สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า

FIRMS
University of Marryland
 

เรดาร์ฝนหลวง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

 

 

ปริมาณน้ำฝนออนไลน์

รายงานประมาณน้ำฝนรายเดือน (รูปแบบตาราง)

 

 

ติดต่อสำนักฯ16