ประวัติความเป็นมา          

           ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานย่อย สังกัดส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๔๓๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักอุทยานแห่งชาติ โดยได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๘ แห่ง

             เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งที่ ๘๐๗/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักอุทยานแห่งชาติ โดยให้ ยุบเลิกศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ ทั้ง ๘ ศูนย์ และปรับเปลี่ยนเป็นสถานีศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก และสถานีศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ๘ แห่ง

           และต่อมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๔๓๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักอุทยานแห่งชาติใหม่ โดยได้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยงานย่อย สังกัดส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ (ตามเดิม) จำนวน 8 แห่ง

             เมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีคำสั่ง 1437/2555 ลงวันที่ 25 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕5  เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักอุทยานแห่งชาติ โดยให้ยุบเลิกส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ เป็นสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและและพื้นที่คุ้มครอง และยุบเลิกศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ  เป็นศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางบก และศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จำนวน  8  แห่ง

             ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย ให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเชียงใหม่ (ชั่วคราว) ภายใต้สังกัดของส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่อยู่ เลขที่ 336 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

พิกัด ระบบ UTM   WGS 84 : 0492049 E  2074359 N

               Indian Thailand : 0492391 E  2074047 N

       Latitude : 18º45'38.76"N

       Longitude : 98°55'28.43"E

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 365 เมตร

ชื่อป่า : อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย

พื้นที่รับผิดชอบ 29 อุทยานแห่งชาติ 3 กลุ่มป่า 5 จังหวัด

        Email : npi.chiangmai@gmail.com

        เว็บไซต์: www.npic-chiangmai.com

        Facebook : https://www.facebook.com/npichiangmai

        โทร. 0-5331-7454  หัวหน้าศูนย์.  08-1881-2253

                                                                                                                

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 02 มิ.ย. 58 เวลา 19:42:52 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 3905 ท่าน