Website counter

งานวิจัยของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2556

 

1) การประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

2) การจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเต็งรังผสมสน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่

3) การจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  จ.เชียงใหม่

4) การจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

5) แนวทางการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

กรณีศึกษา บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (Satoyama)

6) การสำรวจพันธุ์พืชต่างถิ่นที่รุกรานในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ (หรือ Invasive Alien Species)

7) การประเมินนิเวศบริการและคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้แบบจำลอง InVEST

8) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยใช้เครื่องมือ METT

9) แผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 01 เม.ย. 56 เวลา 09:39:16 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 1771 ท่าน