ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เชียงใหม่

        มีภารกิจรับผิดชอบดังนี้     

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนานวัฒกรรมใหม่ในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย
 2. วิจัยและพัฒนา ติดตามสถานภาพทรัพยากร พัฒนา กำกับดูแล วิเคราะห์ ประเมินทางวิชาการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
 3. ส่งเสริม วิเคราห์ยุทศาสตร์ วางแผนติดตามประเมินผล กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการพื้นที่คุ้มครอง การจัดทำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
 4. ดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ในพื้นที่กันชนและแนวเชื่อมต่อกลุ่มป่าต่างๆ
 5. สนับสนุน ถ่ายทอด ยกระดับทักษะในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
 6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีในภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่าหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการนำนวัตกรรมการจัดการพื้นที่คุ้มครองไปสู่การปฏิบัติ
 7. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามโปรแกรมพื้นที่คุ้มครอง
 8. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประสานการใช้ประโยชน์และลดปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งเร่งรัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้เป็นปัจจัยพื้นฐานของทรัพยากรที่ยั่งยืน
 9. สนับสนุนการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
 10. จำแนกระบุอุปสรรคทางนโยบายและกฎหมาย ตลอดจนความรู้ที่ยังขาดแคลนอยู่ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำกลไกการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสร้างสรรค์คำแนะนำแนวทาง คู่มือ และกลยุทธ์การดำเนินงาน
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายโดย
  จะรับผิดชอบดำเนินการในกลุ่มอุทยานแห่งชาติทางบกภาคเหนือกลุ่มที่ 1 จำนวน 29 แห่ง ได้แก่

 

1. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
2. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
3. อุทยานแห่งชาติขุนขาน
4. อุทยานแห่งชาติผาแดง
5. อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้
6. อุทยานแห่งชาติแม่โถ
7. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
8. อุทยานแห่งชาติแม่วาง
9. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
10. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
11. อุทยานแห่งชาติออบขาน
12. อุทยานแห่งชาติออบหลวง
13. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
14. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
15. อุทยานแห่งชาติขุนแจ
16. อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
17. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
18. อุทยานแห่งชาติภูซาง
19. อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
20. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
21. อุทยานแห่งชาติดอยจง
22. อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
23. อุทยานแห่งชาติแม่วะ
24. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
25. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
26. อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
27. อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
28. อุทยานแห่งชาติแม่เงา
29. อุทยานแห่งชาติสาละวิน
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 21 ต.ค. 58 เวลา 08:44:07 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 3616 ท่าน